Skip to main content

De Balans, drie jaar Goed bestuur als werkwoord

Het boek (zie beschrijving van de inhoud hieronder) heeft in de afgelopen drie jaar zijn weg gevonden naar het veld. Het is gelezen door de doelgroepen die ik voor ogen had: huisartsen, bestuurders en toezichthouders. Maar ook andere eerstelijnsdisciplines zoals fysiotherapeuten en apothekers bleken geïnteresseerd. Het boek werd een vaste waarde in de meerdaagse bestuurderscursussen en is vaak geagendeerd in workshops en visiebijeenkomsten.

In de afgelopen drie jaar is de dynamiek in bestuurlijk huisartsenland alleen maar toegenomen, met het integrale zorgakkoord 2022 als laatste beleidsmatige resultaat. Daarin is de huisartsen en hun organisaties een dominante rol toebedeeld. Regionalisering, multidisciplinair en verdergaande samenwerkingen tot fusies zijn nu actuele thema’s. Tijdens het schrijfproces van het boek is dit al wel zichtbaar, maar destijds uiteindelijk niet als zelfstandig thema’s verwerkt. Dat zou op dit moment wel moeten, omdat duidelijk is dat regionalisering en multidisciplinariteit nieuwe vragen over governance opwerpen.

In die drie jaar schreef ik over deze onderwerpen, soms als blog, soms in opdracht van de brancheorganisaties die de site Hechte Huisartsenzorg faciliteren https://www.hechtehuisartsenzorg.nl

Deze zijn opgenomen onder het kopje ‘Artikelen en blogs’. In feite is dat een gedeeltelijke actualisatie van het boek Goed bestuur als werkwoord. Daarnaast veranderde relevante wetgeving met de Wet Toelating Zorg aanbieders (WTZa) als belangrijkste en meest ingrijpende wijziging. Door deze ontwikkelingen is het boek minder actueel geworden en zou een ingrijpende redactie noodzakelijk zijn. Door allerlei omstandigheden volgt zo’n nieuwe herziene heruitgave niet.

Geen herdruk, wel een gratis download.
Tegelijkertijd blijft een groot deel van het boek heel goed bruikbaar om de huisartsenorganisaties, al dan niet omgevormd tot regionale huisartsenorganisaties, te kunnen doorgronden en goed te besturen. Omdat ik met name dit element belangrijk vind voor o.a. huidige (huisarts)bestuurders geef ik de mogelijkheid het boek gratis te downloaden van deze site. U heeft dan een pdf-bestand dat natuurlijk als digitaal werk zijn waarde heeft, maar het kan ook door een goed geoutilleerde copyshop voor een paar tientjes geprint worden als boek.

"Goed bestuur als werkwoord"

EEN MEERVOUDIG PERSPECTIEF OP GOVERNANCE IN HUISARTSENORGANISATIES

Dit boek gaat over het besturen van huisartsenorganisaties. Huisartsenorganisaties kenmerken zich door een veelheid aan krachten, spanningsvelden en een diversiteit aan waarden. Factoren die het besturen van zulke organisaties niet eenvoudig maken.

Het gepresenteerde ordeningsmodel Goed bestuur helpt bestuurders en toezichthouders functionaliteiten en onderliggende waarden uit hun huisartsenorganisatie te herkennen, te duiden en met elkaar te verbinden. Aan de hand van dit model doet de auteur tevens een oproep tot een terugkeer naar de bedoeling van goed bestuur: het borgen van de waarden op het dienstverlenende niveau waar patiënt en huisarts in relatie tot elkaar staan. Functionaliteiten en waarden van medisch professionele, organisatorische en systemische niveaus staan hieraan ten dienste.

Het onderwerp goed bestuur wordt interdisciplinair benaderd. Met een breed palet aan bestuurskundige, juridische en sociologische kennis worden goed bestuur en de beroepsgroep huisartsen geschetst. Daardoor worden spanningsbronnen inzichtelijk en de lastige bestuurbaarheid van huisartsenorganisaties geduid en verklaard. Het boek is geschreven voor collega-bestuurders, huisartsen, toezichthouders en iedereen die meer van deze wereld wil begrijpen.

Front Goed bestuur als werkwoord

Dite Husselman |  Advies

"Goed bestuur wordt vaak ingevuld als een juridisch inrichtingsvraagstuk, terwijl mijn pleidooi nu juist is dat goed bestuur doorwerkt in, en onderdeel is van alle lagen in de organisatie. Het is dan veel meer een proces.”